ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

Art.1: Algemene en bijzondere voorwaarden.      

De koper gaat akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden zoals deze ter beschikking zijn gesteld.

Art.2: Eigendomsoverdracht - risico-overdracht.                    

De koper stemt er zonder voorbehoud mee in dat, in uitdrukkelijke afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek, het eigendoms­recht op het materieel slechts overgaat op het ogenblik van volledige betaling van de hoofdsom, met inbegrip van eventueel de intresten en bijkomende kosten. Het risico voor het materieel is vanaf het moment van de feitelijke levering voor de rekening van de koper, zelfs indien het materieel nog niet zijn eigendom is geworden.

Art.3: Bestellingen.

Bestellingen zijn slechts geldig na de geschreven bevestiging van de koper en na betaling van een voorschot. Er wordt een voorschot verlangd van minimum 1/3 bij de bestelling. Geen enkele bestelling kan vernietigd of gewijzigd worden, hetzij in haar geheel, hetzij voor en gedeelte, zonder ons uitdrukkelijk akkoord. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling te annuleren, waarvoor het betaalde voorschot onvoldoende zou zijn of indien aan de solvabiliteit van de koper getwijfeld kan worden.

Art.4: Prijzen.

Onze prijzen worden vastgelegd op het ogenblik van de bestelling. Eventuele veranderingen in de opgegeven prijzen worden aangepast met toestemming van beide partijen.

Art.5: Levering-installatie.

De levering, de installatie en het gebruiksklaar maken van het materieel worden gefactureerd aan het tarief bepaald in de bijzondere voorwaarden. De leveringstermijnen worden meegedeeld ten titel van inlichting. Wij doen al het mogelijke om ze na te leven, maar wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor elke eventuele vertraging. Geen enkele vergoeding kan ons uit dien hoofde gevraagd worden. De levering van de elektrische voorzieningen en de inrichting van de lokalen vallen ten laste van de koper.

Art.6: Betalingsvoorwaarden.

Rekening houdend met het bepaalde in art.3, dient de koper het nog verschuldigde bedrag netto en zonder korting te voldoen op de datum van de levering van het materieel. In geval van niet betaling van de rekeningen binnen de 30 dagen, zal het bedrag verhoogd worden, volgens artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, met een forfaitaire en onveranderlijke schadeloosstelling welke 15% beloopt (met een minimum van 13€) van alle uitstaande bedragen. Deze schadeloosstelling kan onmiddellijk met volle recht worden geëist zonder verdere verwittiging of aanmaning. Na aangetekend schrijven houdt Heens IT Consultancy BVBA zich het recht voor het materieel terug in zijn bezit te nemen. Bij niet betaling op de vervaldatum bedraagt de intrest 12% op jaarbasis en zal die berekend worden per 15 dagen.

Art.7: Klachten.

Om geldig te zijn, moeten alle klachten binnen de 8 dagen na levering schriftelijk ingediend worden. Na dit tijdsverloop worden ze bij gemeen akkoord geacht niet meer ontvankelijk te zijn.

Art.8: Waarborg.

Heens IT Consultancy BVBA verleent enkel de waarborg die geleverd word door de fabrikant. Deze waarborg dekt alleen de materiële en fabricagefouten van de onderdelen, exclusief verplaatsingskosten en werkuren.
De door Heens IT Consultancy BVBA geleverde waarborg omvat niet de schade die het gevolg is van een ongeval, nalatigheid, foutief gebruik, ontregeling van elektriciteit, schadegeval veroorzaakt door brand, water en instorting van de gebouwen. Op ieder artikel waarop geen serienummer staat, is een waarborgetiket bevestigd. Bij het beschadigen of verwijderen van dit etiket vervalt de waarborg. Bij iedere aankoop dient geverifieerd te worden of alle stukken voorzien zijn van het etiket om misverstanden te vermijden. Benodigdheden en verbruiksproducten vallen buiten de waarborg, o.a.: - toner, drums,
developers, linten, printers.

Art.9: Toepasselijk rechtsbevoegdheid.

 Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend onderworpen worden aan de Rechtbanken te Antwerpen.